E-shop na pronájem

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní informace

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi Objednavatelem a Poskytovatelem. Smluvní vztah vzniká na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.
1.2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámena, rozumí jim, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a v celém rozsahu jejich akceptuje.
1.3. Pokud bude část těchto podmínek určená za neplatnou, bude tato část z Podmínek vymazána a ostatní části budou mít i nadále plnou platnost.
1.4. V případě jakýchkoliv sporů je za právoplatnou prohlášena verze podmínek ve slovenském znění umístěna na serveru www.Atomer.sk.

 1. Definice pojmů

Služba Atomer - soubor služeb potřebných pro poskytování internetové aplikace Objednatele a dalších služeb s tím spojených.
Objednatel - fyzická či právnická osoba, která dokončí objednávku Služby Atomer objednacím formulářem, dále jen "objednatel".
Poskytovatel - firma All4Net s.r.o., IČ: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.
VOP - všeobecné obchodní podmínky.

 1. Kreditní systém

3.1. Objednatel platí za Službu Atomer předem, stržením kreditu z jeho kreditního účtu v Službě Atomer.

3.2. Provozní náklady se strhávají z kreditu automaticky jednou týdně, případně měsíčně dle platného ceníku provozních nákladů. Do limitu notifikačních e-mailů k objednávkám se nepočítají e-maily pro administrátory a notifikace, které se vytvoří z frontendu: při vytvoření objednávky, Online platby a Splátkové systémy.
3.3. Hodnota kreditu na kreditním účtu v Službě Atomer se může dostat do mínusu. V tomto minusových stavu se mohou některé moduly / atomy a části Služby Atomer zneaktivnit, nebo omezit plnohodnotné fungování.
3.4. Stránky Objednatele provozovány přes Službu Atomer jsou funkční iv případě minusové hodnoty kreditního účtu v Službě Atomer. Objednatel může mít zápornou hodnotu v kreditním účtu maximálně 7 dní. Po uplynutí této doby si Poskytovatel Služby Atomer vyhrazuje právo pozastavit nebo smazat webové stránky provozované přes Službu Atomer.
3.5. Práce s kreditem (navýšení / snížení) se řídí matematickým zaokrouhlováním na 2 desetinná místa.
3.6. Kreditní účet si Objednavatel dobíjí uhrazením určité částky na účet Poskytovatele. Poměr mezi úhradou, a připsanou částkou na kreditní účet v Službě Atomer určuje aktuální ceník zveřejněný na stránce Služby Atomer. Minimální výška platby je 290 Kč. V případě zaslání platby menší než 290 Kč si účtujeme administrativní poplatek 290 Kč. Kredit na kreditním účtu je platný 5 let od jeho dobití.
3.7. Poskytovatel nevyplácí Objednavateli zpět kredity, které jsou na kreditním účtu Objednatele. I v případě ukončení poskytování Služby Atomer Objednateli Poskytovatelem.
3.8. Objednatel může požádat o vrácení kreditu omylem aktivovaného atomu do 24 hodin od jeho aktivace. Žádost je třeba zaslat prostřednictvím modulu Technická podpora. V případě schválení žádosti o vrácení kreditu se účtuje administrativní poplatek 79 Kč.
3.9. Během kladného kreditu na kreditním účtu Objednatele uděluje Poskytovatel Služby Atomer Objednateli souhlas k využívání Služeb Atomer.

 1. Práva a povinnosti objednatele

4.1. Objednatel má právo vyzkoušet si Službu Atomer zdarma a nezávazně v rámci testovacího období. Odesláním objednávky na pronájem Služby Atomer vyjadřuje Objednatel souhlas s funkčností Služby Atomer, její ovládáním a rozsahem funkcí.
4.2. Objednatel bere na vědomí, že nikdy nebude požadovat náhradu od našich zaměstnanců, partnerů, provozovatele Služeb Atomer za jakoukoliv ztrátu, náklady, včetně poplatků spojených s vymáháním práva při porušení našich podmínek použití.
4.3. Objednatel si sám určuje na jakou dobu si objednává pronájem Služby Atomer, a to přes administrační rozhraní určené na objednání jednotlivých modulů Služby Atomer.
4.4. Objednatel uděluje Poskytovateli souhlas na občasné zaslání emailu s aktuálními informacemi, probíhajícími akcemi a o změnách v Službě Atomer.
4.5. Objednatel přebírá plnou odpovědnost za obsah jeho stránky / stránek v Službě Atomer.

 1. Práva a povinnosti poskytovatele

5.1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním Služby Atomer Objednatelem.
5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na stránky provozované Službou Atomer umístit krátký textový nebo malý grafický odkaz na Službu Atomer nebo Poskytovatele. Tento odkaz lze odstranit jedině příslušným Atomem k tomu určeným, nebo se souhlasem Poskytovatele. Odstranění tohoto odkazu jiným způsobem se považuje za porušení všeobecných obchodních podmínek a může být řešeno podle bodu 5.3 VOP.
5.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě a nevratně pozastavit nebo smazat Objednateli webové stránky provozované přes Službu Atomer a zakázat Objednateli přístup k používání Služby Atomer. Všechna rozhodnutí o uskutečnění podobných opatření jsou plně na Poskytovateli Služby Atomer.
5.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo několik krát za rok poslat Objednateli mail s aktuálními informacemi, probíhajícími akcemi a o změnách v Službě Atomer.

5.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat webové stránky, které jsou provozovány a vytvořeny Objednatelem v Službě Atomer v případě, že se na stránce nezobrazuje obsah více než 21 dnů a zároveň daný projekt nevyužívá žádný placený Atom. O této skutečnosti je Objednavatel předem informován e-mailem. V případě, že Objednatel neprovede nápravu, webové stránky Objednatele budou po vypršení 21 denní lhůty vymazány.
5.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu Všeobecných obchodních podmínek. Po změně je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit změněné VOP na svých internetových stránkách. Uhrazením faktury, která bude vystavena po změně VOP Objednatel tyto upravené VOP akceptuje v plném rozsahu.

 1. Další ujednání

6.1. Pod pojmem Atom nebo Atom Služby Atomer se myslí modul Služby Atomer.

 1. Licenční podmínky, autorská a majetková práva

7.1. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále přísluší dotčeným subjektům jako jejich nositelem a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.
7.2. Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence (licenčních poplatků) uděluje Poskytovatel Služby Atomer Objednateli licenci, tj oprávnění k výkonu práva užívat dodávku specifikovanou ve smlouvě k účelu ze smlouvy vyplývajícímu, a to za níže uvedených podmínek:

 • licence se sjednává jako licence nevýhradní,
 • doba trvání licence: Objednavateli je licence udělována na dobu, na kterou si Objednavatel aktivuje Atom,
 • územní rozsah licence: neomezeně na celém území České republiky


7.3. Objednatel není oprávněn udělit podlicenci.
7.4. Objednatel není oprávněn překročit množstevní rozsah licence dohodnutý ve smlouvě nebo stanovený těmito VOP.
7.5. Objednatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilace, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě.
7.6. Objednatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v použití software stanovených zákonem, smlouvou a těmito VOP.
7.7. Objednatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.
7.8. Autorská práva k dodanému produktu, příslušenství a dokumentace náleží příslušnému výrobci. Všechna loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků patří jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence k provozování softwaru příslušejí všechna autorská práva poskytovateli a tvůrci softwaru. Objednateli nevznikají uzavřením smlouvy a udělením licence žádná práva k ochranným známkám poskytovatele nebo třetích osob.
7.9. Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

 1. Ochrana osobních údajů

8.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Objednavatele podle Podmínek zpracování osobních údajů.


Tyto VOP jsou platné od 09.04.2021

Podmínky ochrany osobních údajů Podmínky ochrany osobních údajů Kontakt Kontakt
40.5+ mil.
EUR vydělali e-shopy běžící na naší technologii za posledních 30 dní
31 000+
e-shopů bylo vygenerovaných přes náš systém
40 000+
zákazníků se registrovalo do našeho systému