E-shop na pronájem

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Smluvní vztah vzniká na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Pokud bude část těchto podmínek určena za neplatnou, bude tato část z Podmínek vymazána a ostatní části budou mít i nadále plnou platnost.

V případě jakýchkoliv sporů je za ověřené prohlášena verze podmínek ve slovenském znění umístěna na serveru www.Atomer.sk.


1. Definice pojmů

Služba Atomer - soubor služeb potřebných k poskytování internetové aplikace Objednatele a dalších služeb s tím spojených.

Objednatel - fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku Služby Atomer objednacím formulářem.

Poskytovatel Služby Atomer - společnost Atomer.cz s.r.o., IČ: 017 98 545, Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, dále jen "Poskytovatel".


2. Ochrana osobních údajů

2.1 Dodržujeme platné právní předpisy o ochraně osobních údajů podle platné legislativy.

2.2 Objednatel vyplněním objednávkového formuláře Služby Atomer dává souhlas ke zpracování osobních údajů zadaných do formuláře.

2.3 Poskytovatel Služby Atomer neposkytne osobní údaje třetí straně. Získané údaje a data budou použita pouze při vzájemné komunikaci, nebo za účelem realizace objednaných služeb.


3. Kreditní systém

3.1 Objednatel platí za Službu Atomer předem, stržením kreditu z jeho kreditního účtu v Službě Atomer.

3.2 Hodnota kreditu na kreditním účtu Službě Atomer se může dostat do mínusu. V tomto minusovým stavu se mohou některé moduly / atomy a části Služby Atomer zneaktivnit, nebo omezit plnohodnotné fungování.

3.3 Stránky Objednatele provozovány přes Službu Atomer jsou funkční iv případě minusové hodnoty kreditního účtu v Službě Atomer. Objednatel může mít minusovou hodnotu v kreditním účtu maximálně 7 dní. Po uplynutí této doby si Poskytovatel Služby Atomer vyhrazuje právo pozastavit nebo smazat webové stránky provozované přes Službu Atomer.

3.4 Práce s kreditem (navýšení / snížení) se řídí matematickým zaokrouhlováním na 2 desetinná místa.

3.5 Kreditní účet si Objednavatel dobíjí uhrazením určité částky na účet Poskytovatele. Poměr mezi úhradou, a připsanou částkou na kreditní účet v Službě Atomer určuje aktuální ceník zveřejněný na stránce Služby Atomer. Minimální výška platby je 290,00 Kč. V případě zaslání platby menší než 290,00 Kč si účtujeme administrativní poplatek 290,00 Kč. Kredit na kreditním účtu je platný 5 let od jeho dobití.

3.6 Poskytovatel nevyplácí Objednateli zpět kredity, které jsou na kreditním účtu Objednatele. I v případě ukončení poskytování Služby Atomer Objednateli Poskytovatelem.

3.7 Objednatel může požádat o vrácení kreditu omylem aktivovaného atomu do 24 hodin od jeho aktivace. Žádost je třeba zaslat prostřednictvím Technické podpory. V případě schválení žádosti o vrácení kreditu se účtuje administrativní poplatek 79 Kč.


4. Práva a povinnosti objednatele

4.1 Objednatel má právo vyzkoušet si Službu Atomer zdarma a nezávazně v rámci testovacího období. Odesláním objednávky na pronájem Služby Atomer vyjadřuje Objednatel souhlas s funkčností Služby Atomer, její ovládáním a rozsahem funkcí.

4.2 Objednatel bere na vědomí, že nikdy nebude požadovat náhradu od našich zaměstnanců, partnerů, provozovatele Služeb Atomer za jakoukoliv ztrátu, náklady, včetně poplatků spojených s vymáháním práva při porušení našich podmínek použití.

4.3 Objednatel si sám určuje na jakou dobu si objednává pronájem Služby Atomer, a to přes administrační rozhraní určené pro objednání jednotlivých modulů Služby Atomer.

4.4 Objednatel uděluje Poskytovateli souhlas na občasné zaslání emailu s aktuálními informacemi, probíhajícími akcemi ao změnách ve Službě Atomer.


5. Práva a povinnosti poskytovatele

5.1 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním Služby Atomer Objednatelem.

5.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na stránky provozované Službou Atomer umístit krátký textový nebo malý grafický odkaz na Službu Atomer, nebo Poskytovatele. Tento odkaz je možné odstranit jedině příslušný Atomem k tomu určeným, nebo se souhlasem Poskytovatele. Odstranění tohoto odkazu jiným způsobem se považuje za porušení všeobecných obchodních podmínek a může být řešeno podle bodu 5.3 VOP.

5.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě a nenávratně pozastavit nebo smazat Objednateli webové stránky provozované přes Službu Atomer a zakázat Objednateli přístup k používání Služby Atomer. Všechna rozhodnutí o provedení podobných opatření jsou plně na Poskytovateli Služby Atomer.

5.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo několikrát za rok poslat Objednateli mail s aktuálními informacemi, probíhajícími akcemi ao změnách ve Službě Atomer.


6. Další ujednání

6.1 Pod pojmem Atom nebo Atom Služby Atomer se myslí modul Služby Atomer.