Ochrana osobních údajů GDPR

Úvod Nákup a dopravaOchrana osobních údajů GDPR


Lidsky řečeno :-)

Co je GDPR

(General Data Protection Regulation), česky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je nová právní norma Evropské unie, která vstoupí v účinnost 25. května 2018. GDPR zvyšuje ochranu osobních údajů občanů EU a zároveň ukládá nové povinnosti správcům a zpracovatelům těchto údajů. Tato právní norma je rovnocenná v celé EU.

 

Je tedy i naší povinností Vás zákazníky požádat o souhlas s uchováváním dat, které nám poskytnete při nákupu, nebo registraci u nás v e-shopu am-lifestyle.cz.

 

 

 

Zařazení do mailing listu
V budoucnu
možná budeme chtít informovat naše zákazníky o možných slevách, novinkách a akcích, proto bychom Vás rádi požádali o souhlas.
Váš souhlas není povinný a pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vám zasílali v budoucnu nějaké informační emaily, políčko v nákupním košíku nezaškrtávejte.

 

 

Věrnostní program
Na našem e-shopu am-lifestyle.cz máme pro Vás připravený věrnostní program.
Pro jeho funkci je potřeba se u nás zaregistrovat. Po registraci náš e-shop uchovává v databázi Vaše osobní údaje, které jste při registraci vyplnily.
Tento souhlas je povinný a pokud nesouhlasíte s uložením Vašich dat v naši databázi, prosím proveďte nákup bez registrace.


S čistým svědomím Vás můžeme ujistit, že veškeré údaje, které nám dovolíte uložit, nebudeme nijak šířit dále. Budou sloužit pouze nám pro výše potřebné funkce.
Složitěji řečeno :-)


 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost:

 

Michal Kocián

 

sídlem Klimentská 1746/52, Praha 1, 11000

 

IČ : 02207184

 

zapsaný u u Živnostenského Úřadu Městské části Praha 1,11568,Vodičkova 18.

 

www.am-lifestyle.cz

 

email:am-lifestyle@am-lifestyle.cz

 

 

 

 

 

1. Základní ustanovení

 

1.1. Michal Kocián jakožto provozovatel eshopu am-lifestyle.cz (dále jen Michal Kocián) vyhotovil jakož správce osobních údajů tento dokument za účelem splnění povinnost dle nařízení EU 2016/679 (GDPR)

 

informovat své kupující a potencionální kupující jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování osobních údajů v rámci jejich smluvního a obchodního vztahu (dále jen „smluvního vztahu“) se společností Michal Kocián

 

 

 

1.2.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 

 

1.3.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

1.4.Tento dokument se vztahuje na všechny kupující a potencionální kupující (dále jen

 

„kupující“)společnosti Michal Kocián, kteří jsou fyzickými osobami, a jejichž osobní údaje společnost Michal Kocián zpracovává v

 

pozici správce osobních údajů. Všem kupujícím je tento dokument poskytnut při

 

uzavření smlouvy nebo při jiném prvním úkonu provedeném ve vztahu ke spolčnosti Michal Kocián. Společnost Michal Kocián je povinna zajistit, aby se všichni kupující s obsahem dokumentu seznámili a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

 

 

 

2.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 

 

2.1.Společnost Michal Kocián zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu, v jakém je získala při uzavření smlouvy (objednávky, věrnostní program) a jejího následného plnění.

 

2.2.Společnost Michal Kocián zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu nezbytném pro vyřízení objednávky. V případě věrnostního programu v rozsahu nezbytném pro správné přiřazení odměn z věrnostního programu vyplívajích kupujícímu a dodržování smluvních podmínek. Standardní rozsah zpracovaných osodních údaju je:

 

2.2.1.

 

Jméno, Příjmení, Titul

 

2.2.2.

 

IČ, DIČ

 

2.2.3.

 

Místo podnikání/Adresa bydliště

 

2.2.4.

 

telefonní číslo

 

2.2.5.

 

e-mailová adresa

 

 

 

2.3.Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů dle tohoto čl. 2. je zpracováním osobních údajů nezbytným pro splnění smlouvy, jejíž stranou je kupující. V rozsahu stanoveném právními předpisy o účetnictví je zpracování osobních údajů kupujícího nezbytné pro účely splnění právní povinnost, která se na společnost Michal Kocián jakožto na správce osobních údajů vztahuje. Poskytnutí těchto osobních údajů kupujícího je povinné, přičemž bez těchto údajů nemůže společnost Michal Kocián plnit své povinnosti dle zvláštních právních předpisů, a nemůže tudíž s

 

kupujícím sjednat příslušnou smlouvu nebo ve smluvním vztahu setrvat.

 

 

 

2.4.Zpracovávané osobní údaje jsou získány přímo od kupujícího. Osobní údaje dle tohoto čl. 2. jsou společností Michal Kocián zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení do doby splnění všech povinnost, se smluvním vztahem souvisejícím(10let). Osobní údaje zpracovávané v rámci účetních dokladů jsou společnosti Michal Kocián zpracovávány v

 

rámci plnění povinnost archivace účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy o vedení účetnictví(5Let).

 

 

 

2.4.1.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

 

2.5.Osobní údaje kupujícího dle tohoto čl. 2. je společnost Michal Kocián oprávněna zpracovávat v

 

rozsahu vyplývajícím z uvedeného článku, a to výhradně za účely uvedenými v článku 2.2.

 

 

 

3.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


 

3.1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

a) plnění smlouvy mezi Vámi a společnosti Michal Kocián podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 

b) oprávněný možný zájem společnosti Michal Kocián na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

c) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby vždy v přiměřeném rozsahu.

 

3.1.1.Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemá-li kupující zájem o infomace tohoto typu, může kontaktovat společnost Michal Kocián a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě e-mailové komunikace tak může učinit v patičce každého obchodního sdělení.

 

3.2.Účelem zpracování osobních údajů je:

 

a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a společnosti Michal Kocián; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávájícího plnit,

 

b) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3.3 Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

3.4.Pro informaci o počtu navštívení stránek prodávajícího www.am-lifestyle společnosti Michal Kocián, se využívá ukládání souborů cookies v prohlížeči kupujícího.Používání cookies může kupující deaktvovat ve svém internetovém prohlížeči.

 

3.5.Společnost Michal Kocián nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

 

4.Informace o podmínkách zpracování osobních údajů společnosti Michal Kocián

 

 

 

4.1.Společnost Michal Kocián je oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího manuálně nebo

 

automatizovaně prostřednictvím oprávněných zaměstnanců nebo specializované společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. vedení účetní a daňové agendy, dopravcům,

 

poskytování serverhostngových a dalších externích IT služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází a budou ukládány v elektronických nebo fyzických složkách s omezeným přístupem třetch osob.

 

 

 

4.2.Společnost Michal Kocián zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Pravidla ochrany osobních údajů stanoví zvláštní vnitřní předpis společnosti Michal Kocián

 

 

 

5.Informace o právech kupujícího v rámci zpracování osobních údajů

 

 

 

5.1.Kupující má právo požadovat na společnosti Michal Kocián, aby mu poskytla přístup k

 

jeho zpracovávaným osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Kupující je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se společnosti Michal Kocián jeho osobní údaje.

 

 

 

5.2.V případě, že kupující domnívá, že společnost Michal Kocián jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s uzavřenou smlouvou nebo s právními předpisy, je oprávněn na společnost Michal Kocián požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li společnost Michal Kocián nepřesné osobní údaje kupujícího, je

 

tentoo oprávněn požadovat jejich opravu.

 

 

 

5.3.Kupující je oprávněn požadovat na spolešnosti Michal Kocián výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, kupující odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy kupující vznesl námitky pro zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.

 

 

 

5.4.Kupující je oprávněn požadovat na společnosti Michal Kocián omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy kupující popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,aby společnost Michal Kocián mohla přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních

 

údajů dle kupujícího protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo společnost Michal Kocián osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

 

5.5.V případě, že společnost Michal Kocián zpracovává osobní údaje kupujícího na základě jeho souhlasu, je kupující oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Společnost Michal Kocián je na základě námitky povinna zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v

 

ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami kupujícího.

 

 

 

5.6. V případě podezření, že společnost Michal Kocián zpracovává osobní údaje kupujícího v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou, může kupující tuto skutečnost nahlásit na e-mail: am-lifestyle@am-lifestyle.cz. Nevyhoví-li společnost Michal Kocián některému z výše uvedených požadavků kupujícího, je tento oprávněn podat stžnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje ÚOOÚ: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

 

 

 

6.Externí systémy

 

 

 

6.1.Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci

 

programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnost jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenost s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.czl tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových

 

dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proto zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutm dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 

 

7.Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 

 

7.1.Společnost Michal Kcoián prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

 

 

7.2.Společnost Michal Kocián přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

 

 

 

7.3.Společnost Michal Kocián prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

8.Závěrečná ustanovení

 

 

 

8.1.S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při registraci do věrnostního programu nebo objednávky zboží na stránkách www.am-lifestyle.cz. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 

 

8.2.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste společnosti Michal Kcoián poskytl/a. Subjekt údajů má právo vyjádřit nesouhlas se změnou podmínek, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email společnosti uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení). Vyjádří-li subjekt údajů nesouhlas se změnou podmínek, správce nebude schopen osobní údaje dále zpracovávat, pročež dojde ke zrušení účtu v aplikaci www.am-lifestyle.cz

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Privacy policy

 

Information about registered users is kept in accord to a valid legislation of the Czech republic, in particular the Czech Act on Personal Data Protection (Act No. 101/2000 Coll.). Registered users agree with processing and gathering their personal data, which they provided by registration in database of Operator, until they send written cancelation this processing.
We reserve a right to use this data to inform our registered users about application KalorickeTabulky.cz. We reserve a right to send newsletters about healthy style to registered users.
Registered users have full access to its personal data, which they can correct and change. Personal data is possible to remove from database by a written application of registered user. In this case registration of this user is deleted. Personal data of registered users are absolutely secured against its misuse. We operate strictly confidential with all personal data and inserted information in diet menu. We don´t provide it to anyone in any case.

 

Aggregated anonymous data we can use to make a study about consumer behavior for our clients. But they receive only summarized results of general investigation, not any personal data of registered users. On our websites are displayed some advertisements, which provide advertising companies. These companies can use some information of your visits our websites or others. They can provide an advertisement of goods and services, which you interest in. We do not provide your personal data like your name, address, email address or phone number. If you want to know more information about this processes and how to prevent it, please visit this link: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

 

Možnost stáhnout si zásady ochrany osobních údajů (GDPR) v PDF.

Copyright 2018 - 2021 © AM-lifestyle